Kiritish va Chiqarish

Kiritish va chop etish

Kiritilgan 3 ta belgini teskari ketma-ketlikda chop etuvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumot:

'A', 'P', 'I'

Chiquvchi ma'lumot:

'I', 'P', 'A'