Kiritish va Chiqarish

Kvadrat yuzasi

Perimetri N bo'lgan kvadratning yuzasini toping.

Kiruvchi ma'lumot:

N = 12

Chiquvchi ma'lumot:

S = 9